آخرین مصوبات شورای بین المللی سازی پژوهش

  1. افراد پس از بازگشت از سفر ملزم به ارائه گزارش سفر علمی در یک جلسه عمومی خواهند بود.بر اساس امتیاز کسب شده از این گزارش، کمک هزینه سفر علمی به افراد اختصاص یابد.

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸