دوره مشاهده گری

مدارک مورد نیاز قبل از سفر:

 • موافقت گروه (صورتجلسه شورای گروه)
 • موافقت شورای پژوهشی دانشکده ( نامه معاون پژوهشی دانشکده)
 • پذیرش (شامل عنوان کار و زمان شروع و پایان)
 • پروپوزال
 • آخرین حکم ترفیع پایه
 • فرم درخواست

مدارک مورد نیاز بعد از سفر:

 • نامه به  مدیریت اعزامهای علمی  از گروه آموزشی و دانشکده، مبنی بر ارائه گزارش سفر در گروه پس از بازگشت 
 • اصل نسخه حسابداری حکم ماموریت صادر شده بوسیله دانشکده
 • مستندات مالی (بلیط، اقامت و...)
 • ارائه نامه از طرف میزبان مبنی بر تایید برنامه سفر
 • ارائه فرم تکمیل شده گزارش سفر (موجود در وب سایت معاونت پژوهشی) به همراه مستندات لازم
 • شماره حساب همراه بانک رفاه (خوانا و بدون قلم خوردگی ) 
 • گواهی شورای بین المللی سازی پژوهش (گزارش سفر علمی در یک جلسه عمومی و در صورت نیاز یک جلسه خصوصی با حضور اعضای شورای بین المللی سازی پژوهش)

فرم درخواست شرکت در دوره مشاهده گری

فرم گزارش دوره مشاهده گری

فرم پیش پروپوزال

فرم درخواست پرداخت هزینه مسافرت

 

 

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸