دوره مشاهده گری داخل کشور

مدارک مورد نیاز قبل از سفر:

  • موافقت گروه (صورتجلسه شورای گروه)
  • موافقت دانشکده (نامه معاون پژوهشی دانشکده)
  • پذیرش (شامل عنوان کار و زمان شروع و پایان)
  • پروپوزال
  • آخرین حکم ترفیع پایه
  • فرم درخواست
  • پس از تصویب شورای پژوهشی به فرد متقاضی، ماموریت آموزشی بدون فوق العاده اعطا خواهد شد.
  •  کمک هزینه ای بابت سفر علمی اعطا نمی شود.

فرم درخواست شرکت در دوره مشاهده گری

فرم پری پروپوزال

فرم گزارش دوره مشاهده گری داخل کشور

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸