شرکت در کارگاه

مدارک مورد نیاز قبل از سفر:

 • موافقت گروه (صورتجلسه شورای گروه)
 • موافقت دانشکده (نامه معاون پژوهشی دانشکده)
 • پذیرش (شامل عنوان کارگاه و زمان شروع و پایان)
 • برنامه زمانی کارگاه
 • آخرین حکم ترفیع پایه
 • فرم درخواست

مدارک مورد نیاز بعد از سفر:

 • نامه به  مدیریت اعزامهای علمی  از گروه آموزشی یا دانشکده، مبنی بر ارائه گزارش سفر در گروه پس از بازگشت 
 • نسخه حسابداری حکم ماموریت صادر شده بوسیله دانشکده (اصل)
 • تصویر گواهی شرکت در کارگاه
 • مستندات پرداخت (بلیط، اقامت و...)
 • ارائه فرم تکمیل شده گزارش علمی (موجود در وب سایت معاونت پژوهشی) به همراه مستندات لازم
 • شماره حساب همراه بانک رفاه
 • گواهی شورای بین ­المللی سازی پژوهش (افراد پس از بازگشت ملزم به ارائه گزارش سفر علمی در یک جلسه عمومی و در صورت نیاز یک جلسه خصوصی با اعضای شورای بین المللی سازی پژوهش می­باشند.)

فرم درخواست شرکت در کارگاه

فرم گزارش شرکت در کارگاه

فرم درخواست پرداخت هزینه مسافرت

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸