فرصت مطالعاتی

مدارک مورد نیاز قبل از سفر:

 • موافقت گروه (صورتجلسه شورای گروه)
 • موافقت دانشکده (نامه معاون پژوهشی دانشکده)
 • پذیرش (شامل تاریخ رفت و برگشت، نوع کار،اسم دانشگاه، امضای مشاور علمی)
 • پروپوزال
 • آخرین حکم ترفیع پایه
 • فرم درخواست
 • دلایل توجیهی جهت انتخاب کشور و دانشگاه مورد نظر

مدارک مورد نیاز بعد از سفر:

 • نامه به  مدیریت اعزامهای علمی  از گروه آموزشی یا دانشکده، مبنی بر ارائه گزارش سفر در گروه پس از بازگشت 
 • نسخه حسابداری حکم ماموریت صادر شده بوسیله دانشکده (اصل)
 • نامه از طرف میزبان مبنی بر تایید برنامه سفر
 • مستندات پرداخت (بلیط، اقامت و ...)
 • ارائه فرم تکمیل شده گزارش علمی (موجود در وب سایت معاونت پژوهشی) به همراه مستندات مربوطه
 • شماره حساب همراه بانک رفاه
 • گواهی شورای بین المللی سازی پژوهش (افراد پس از بازگشت ملزم به ارائه گزارش سفر علمی در یک جلسه عمومی و در صورت نیاز یک جلسه خصوصی با اعضای شورای بین المللی سازی پژوهش می­باشند.)

فرم درخواست شرکت در فرصت مطالعاتی

فرم پیش پروپوزال

فرم گزارش شرکت فرصت مطالعاتی

فرم درخواست پرداخت هزینه مسافرت

تماس با ما:

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره ۴، معاونت تحقیقات و فناوری

ایمیل: intres[at]mui.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۰۸